Oznamovací systém

Oznámení protiprávního jednání ochrana oznamovatelů „whistleblowing“


V roce 2023 přišel v platnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 0 ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie), zavedení postupů pro interní oznamování porušení nebo podezření z porušení právních předpisů vztahujících se k výkonu působnosti a následná opatření (whistleblowing), a to jako nástroje pro prevenci a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů. Účelem zavedení vnitřního systému oznamování porušení je přispět k včasnému odhalování protiprávního jednání a předcházení s ním spojených negativních vlivů a poskytnout oznamovateli ochranu před odvetnými opatřeními v souvislosti s oznámením porušení.

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení lze činit následujícím způsobem:

a) Telefonicky na čísle: 728 054 213
b) nebo elektronicky na adresu: zak@sluzbavd.eu
c) v listinné podobě podáním adresovaným do vlastních rukou příslušné osoby, přijímáme podání písemně v zalepené obálce s nápisem „neotvírat do vlastních rukou příslušné osoby“ popřípadě „WHISTLEBLOWING“, odevzdané na adrese:
Vladimír Žák
Služba, výrobní družstvo
Fr. Šrámka 1298/2,
370 01 České Budějovice
Příslušnou osobou ve Služba, výrobní družstvo je stanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů: Vladimír Žák

Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana.